आ.व. २०७३/०७४ मा हाल सम्म ठेक्का मार्फत संचालित योजनाहरु