आ.व. २०७५/०७६ को नीति, कार्यक्रम तथा बजेट तर्जुमा निम्नानुसारको तालिका बमोजिम हुनेछ ।