बसिर मुदीन मन्सुरी

Phone: 
९८२५३८५४४४
Section: 
वडा नं. ९