Photo Gallery

यस इनरुवा नगरपालिकाको प्रथम नगर सभाले पारित गरेको आ.व. २०७४/०७५ को नीति, कार्यक्रम तथा बजेटको सार्वजनिकीकरण कार्यक्रममा उपस्थित भै दिन सम्पूर्ण नगरबासीहरुमा अनुरोध छ ।

Pages