बालमैत्री स्थानीय शासनका सूचक अन्तर्गतका कार्यक्रम (बालक्लब गठन, बाल अधिकार समिति गठन आदि)