News & Events

Municipalities Powered sector plans to complete monitoring

योजना अनुगमन

इनरुवा न.पा. क्षेत्रमा आ.व.

Public Hearing For Good Governence and Transparancy

यस इनरुवा नगरपालिका कार्यालयमा मिति २०७२/३/३१ गतेका दिन कार्यकारी अधिकृत रामचरित्र महतको अध्यक्षतामा आ.व.

Pages