प्रमुखज्यूको नेतृत्वमा कालोपत्रे सडक निर्माणको अनुगमन