विदेशमा काम गर्न जानुपूर्व बुझ्नै पर्ने र गर्नै पर्ने कार्यहरु