COVID-19 Vaccine को QR code Approve गर्नको लागि सम्पर्क नं.

कर्मचारीको नामः मिश्रीलाल मेहता

सम्पर्क नं. ९८४२०७६०५८

Share