घर नक्सा पास तथा निर्माण कार्य व्यवस्थापन प्रणालि (EBPS) को उद्घाटन कार्यक्रम