प्रारम्भिक योग्यताक्रम सूचि प्रकाशन तथा अन्तर्वार्ता परिक्षाको मिति तोकिएको सम्बन्धमा । (विज्ञापन नं. ३,६,११,१२,१३,१४ र १५ मात्र))

Supporting Documents: 
Share