व्यक्तिगत घटना दर्ताको पुरानो रेकर्ड डिजिटाईजेसन गर्ने कार्य