सीप परीक्षण तथा अन्तरवार्ता परीक्षाको मिति तय गरिएको सम्बन्धमा । (MIS Operator र फिल्ड सहायक)

Supporting Documents: 
Share