स्रोत पुनःप्राप्ती केन्द्रको प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण (IEE) र सामाजिक प्रभाव विश्लेषण (SIA) प्रतिबेदनको सार्वजनिक सुनुवाई सम्बन्धी सूचना

Share