Ward 1

घरधुरी संख्याः

जम्मा जनसंख्याः  ५३५६ जना   महिलाः २७३३     पूरुषः २६२३

क्षेत्रफलः १.०५ वर्ग कि.मि.

Undefined
Ward Contact Number: 
123456

Ward Number:

Weight: 
0
Share